Statistik


Enklare statistik kan aktiveras av organisationen. Det är uppgift om exempelvis statistik om tidsåtgång, bomkörningar och resultat av tillsynsärenden. Det går också att aktivera en funktion för att registrera hot och våld som förekommit under besök. Statistiken samlas in per ärende men avidentifieras och aggregeras innan visning. Enskilda handläggare går inte att följa genom statistiken.

Organisationen kan konfigurera statistikinhämtning genom valbara parametrar som kan kopplas till statistikinhämtning vilket gör att man exempelvis kan samla in statistik om vissa typer av ärenden. Exempelvis kan man skapa en parameter för ”Typ av kontroll” och där ha tre olika typer av kontroller. Statistik över dessa kontroller visas sedan på en sida i Tryggare.

Statistiken presenteras grafiskt samt i tabellform med möjlighet att exportera till MS Excel.